نماد اعتماد الکترونیک

 

گالری تصاویر برگزیده

حقوق بیمه

حقوق بیمه

مولف: دکترجان علی محمودصالحی

چاپ سوم(باویرایش جدید): پاییز 1388

ناشر: پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

قیمت: 80000 ریال

فهرست

فصل اول: سخنان کلی درباره دانش حقوق  ................................................   21

فصل دوم: حقوق بیمه   ................................................................   77

فصل سوم: قراردادبیمه واصول فرمانروابرعقدهاوقراردادها   ..................................  143

فصل چهارم: بیمه اشخاص   ...........................................................   195

فصل پنجم: بیمه های مسئولیت مدنی   ..................................................   285

فصل ششم: بیمه حمل ونقل  ...........................................................   393

فصل هفتم: بیمه آتش سوزی   ..........................................................   417

فصل هشتم: بیمه بدنه اتومبیل   ........................................................   429

فصل نهم: بیمه های مهندسی   .........................................................   447

فصل دهم: تصفیه دوستانه خسارت هاازدیدگاه حقوقی  .....................................   453

فصل یازدهم: بیممه اتکایی  ..........................................................   469

فصل دوازدهم: حقوق شرکت های بیمه   ..............................................   479

فصل سیزدهم: حقوق نمایندگان وکارگزاران بیمه (بیمه گستران)   ..........................  491

فصل چهاردهم: حقوق نظارت دربیمه   ................................................  501

فصفل پانزدهم: سازمان نظارت ودیدبانی  ...............................................  515

فصل شانزدهم: اندوخته هاوحقوق بیمه گذاران  .........................................   525

فصل هفدهم: سرمایه گذاری موسسه های بیمه   ........................................  539

فصل نوزدهم: حقوق تعاونی های بیمه  ...............................................   551


بستن

اعلانات

 

 

 

آخرین اخبار دوره ها

آخرین اخبار بیمه


1387 - 1391 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به شـرکت پویا تدبیر تبریز می باشد .