نماد اعتماد الکترونیک

 

گالری تصاویر برگزیده

کلیات بیمه

کلیات بیمه

نویسنده: آیت کریمی

چاپ دوم: 1391

ناشر: پژوهشکده بیمه (وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

قیمت: 122000 ریال

فهرست

فصل اول. کلیات   ........................................................................  13

بخش اول- تاریخچه   ....................................................................  15

بخش دو- بررسی فقهی مسأله بیمه  ....................................................... 29

بخش سه- بیمه ازنظراقتصادی  ...........................................................  33

بخش چهار- تقسیم بندی انواع بیمه  ........................................................  37

بخش پنج- بیمه های اجتماعی  ............................................................. 41

بخش شش- قراردادبیمه  .................................................................  47

بخش هفت- ریسک یاخطر  ..............................................................   59

بخش هشت- آمارواحتمالات   ..............................................................   67

بخش نه- اصول حاکم برقراردادهای بیمه  ....................................................   79

بخش ده – تعهدات بیمه گذار   ............................................................   105

بخش یازده – پایان قراردادبیمه  ............................................................  127

بخش دوازده – تورم وبیمه  ...............................................................   139

بخش سیزده – اندوخته های قانونی وذخایرفنی  ...............................................   143

بخش چهارده – سرمایه گذاری شرکت های بیمه  ...........................................   157

بخش پانزده – بازاریابی بیمه  ...........................................................   165

فصل دوم. بیمه های اشیاومسوولیت    ....................................................   179

بخش یک- بیمه آتش سوزی  ............................................................  181

بخش دو- خطرهای اضافی  ............................................................   217

بخش سه- بیمه حمل ونقل دریایی  .....................................................   233

بخش چهار- بیمه هواپیما   ..........................................................   303

بخش پنج- بیمه مهندسی   ..........................................................  313

بخش شش- بیمه محصولات کشاورزی  ................................................  343

بخش هفت- بیمه اتومبیل  ...........................................................  349

بخش هشت- بیمه های مسوولیت مدنی  ................................................  381

فصل سوم. بیمه زیان پولی  ..........................................................  413

بخش یک- بیمه اعتبار  ...........................................................  415

بخش دو- بیمه تضمین  ............................................................  423

بخش سه- بیمه عدم النفع   .........................................................   431

بخش چهار- بیمه صداقت وامانت کارکنان  .............................................   437

فصل چهارم. بیمه اتکایی  .........................................................   441

بخش یک- کلیات  ..................................................................443

بخش دو- انواع قراردادهای بیمه اتکای..................................................   449

فصل پنجم. بیمه اشخاص   .......................................................    459

بخش یک- کلیات   ................................................................   461

بخش دو- بیمه حوادث  .............................................................  467

بخش سه- بیمه عمر   .............................................................  481

بخش چهار- بیمه عمرسرمایه گذاری   .................................................  482

فصل ششم. آشنایی بابازارهای بیمه ای دنیا   ..........................................   489


بستن

اعلانات

 

 

 

آخرین اخبار دوره ها

آخرین اخبار بیمه


1387 - 1391 © تمامی حقـوق این سـایت متعلق به شـرکت پویا تدبیر تبریز می باشد .