سمینار تخصصی بازاریابی و فروش خدمات بیمه در شرایط رقابتی و بحرانی

محل برگزاری: تبریز مرداد 89

برگزارکنندگان: پویاتدبیر 

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پژوهشکده بیمه